2004 മുതൽ ലോകത്തെ വളരാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു

10 കെ വി കർനെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ