2004 മുതൽ ലോകത്തെ വളരാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു

10 കെവി സാധ്യതയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ