2004 മുതൽ ലോകത്തെ വളരാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു

പോൾ-മൗണ്ടഡ് കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ