2004 മുതൽ ലോകത്തെ വളരാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു

20-35 കെവി നിലവിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ